Johan Borups Højskole

Vedtægter for den selvejende institution johan Borups Højskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Johan Borups Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet i 1891 og har adresse Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K.

Stk. 3. Institutionens formål er at drive en folkehøjskole inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.

Stk. 4. Johan Borups Højskole vil være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden, en skole som fremmer den interkulturelle forståelse med særligt fokus på det nordiske. Blandt nordiske højskoler vil skolen være i førerfeltet fagligt og pædagogisk og være i flow med det bedste i tidens strømninger inden for kunst, kultur og kreativitet – med respekt for højskoletankens kerneværdier om menneskelig udvikling og almen dannelse. Johan Borups højskole stiller krav til eleverne om: åbenhed, engagement, nærvær og tilstedeværelse. Eleverne har krav på: højt fagligt niveau, professionalisme, entusiasme, optimale rammer og strukturer. Johan Borups Højskole respekterer eleverne ved: at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og formåen, og i elevholdets forskellighed. Eleverne respekterer skolen ved at arbejde med deres faglige kompetencer og forstå skolens ønske om at udvikle dem på et menneskeligt plan. Skolen tager ansvar for et relevant indhold i en optimal ramme omkring den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og dannelse som en ansvarlig og aktiv medborger. Eleverne tager ansvar for egen læring og dannelse og aktiv deltagelse i et forpligtende fællesskab. Almen dannelse, tolerance, demokrati og refleksion er og har altid været en vigtig del af Johan Borups Højskoles idegrundlag. Det er værdier, der har betydning for det samfund vi lever i og for det enkelte menneskes udfoldelse. Det er værdier, der ikke er selvfølgelige, men som det er vigtigt at viderebringe og videreudvikle, og som højskolen er en ideel ramme omkring. 
 

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Højskolen skal have en skolekreds, der står bag skolens virksomhed.

Stk. 2. Som medlemmer af skolekredsen kan optages myndige enkeltpersoner med tilknytning til højskolen, tidligere elever, skolens fastansatte medarbejdere samt personer med særlig interesse for skolens virke.

Stk.3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4. Af medlemmerne af skolekredsen opkræves et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen. Medlemmerne af skolekredsen har ingen ret til nogen del af højskolens formue eller ret til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for højskolens gæld.

Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. …. Et nyt skolekredsmedlem opnår stemmeret på generalforsamlingen 6 måneder efter at første årskontingent er indgået på skolens konto.

Stk. 6. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling/repræsentantskabsmøde. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.
 

§ 3. Højskolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen/repræsentantskabet og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.
 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel med dagsorden for mødet.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af skolekredsens medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 21 dage efter, at krav herom er fremsat. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsesformanden eller fem medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved højskolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.
 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af højskolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og de fastandsatte lærere. Ansættelse og afskedigelse af de fastansatte lærere sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og en indholdsplan for det enkelte kursus, samt godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6. Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om institutionens nedlæggelse.
 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.
 

§ 8. Højskolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af højskolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra fastansatte lærere og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af fastansatte lærere.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.
 

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler § 6.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
 

§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes højskolen af 2/3 af bestyrelses medlemmer, herunder formand eller næstformand.
 

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.
 

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

 

Vedtaget af generalforsamlingen 25. april 2016.
Offentliggjort her på hjemmesiden 26. april 2016.